Corona, NOW en de WAB.

Datum: 20 maart 2020

De coronacrisis grijpt hard om zich heen en de regering neemt maatregelen die elkaar in snel tempo opvolgen. Opvolgend op onze eerdere berichtgeving over de coronacrisis en oproepkrachten hierbij een update op basis van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (verder: NOW) zoals aangekondigd door de regering. De precieze invulling van de NOW, moet nog gemaakt worden, maar de WABTool kan het aan.

Belangrijke ontwikkeling voor bedrijven met oproepkrachten is dat werktijdverkorting, in zijn nieuwe vorm, NOW, nu wel gaat gelden voor oproepkrachten. Het is niet meer nodig om oproepcontracten om te zetten naar contracten met vaste uren om werktijdverkorting te krijgen. De maatregel geldt voor drie maanden vanaf 1 maart en kan eenmalig verlengd worden met drie maanden.

Wat de regeling ook gaat zijn, WAB proof zijn, blijft van belang voor je bedrijf. Of je nu minder uren maakt of juist meer, de uren tellen mee voor het arbeidsaanbod en voor de transitievergoeding. Dat zijn dus twee kostenposten voor de toekomst. Op basis van de informatie uit de Kamerbrief[1], bespreek ik een aantal scenario’s en wat de invloed van de WAB is. Dit kan dus nog anders worden.

Hoe dan ook, veel succes en wijsheid gewenst tijdens deze crisis.

Algemeen

  • De NOW verandert niets aan het arbeidsaanbod. Het arbeidsaanbod moet worden gedaan na (grofweg) 12 maanden oproepwerk. De oproepkracht heeft recht op het aantal uren van het arbeidsaanbod per maand (ook als je productie is afgenomen).
  • De NOW verandert niets aan de transitievergoeding. Bij niet verlengen van een arbeidsovereenkomst telt de transitievergoeding vanaf dag 1 nog steeds.

Scenario 1: Je bedrijf heeft veel minder werk, waardoor je veel minder mensen nodig hebt en je vraagt werktijdverkorting aan: overcapaciteit

De regering roept in de Kamerbrief werkgevers op om werknemers zoveel mogelijk in dienst te houden voor de uren die zij werkten. 

Tellen deze uren voor de volledigheid mee als verloonde uren waarop het arbeidsaanbod moet worden gebaseerd? Uitgaande van de situatie zoals die in de Kamerbrief met de Tweede Kamer is gedeeld, tellen die uren inderdaad volledig mee als verloonde uren, alleen de kosten van de verloonde uren wordt (gedeeltelijk) gedragen door de overheid.

Het arbeidsaanbod zal dus gemaakt worden op basis van de uren die doorbetaald worden door de werkgever, maar is de productie al voldoende aangetrokken om die uren kwijt te kunnen in je bedrijf als de coronacrisis / NOW is afgelopen? Wie weet, maar slim kiezen kan de overcapaciteit beperken.

 

Scenario 2a: Juist heel veel meer uren. Overcapaciteit later

De coronacrisis kan ook zorgen voor juist veel meer werk in je bedrijf. Dat betekent dat je arbeidsaanbod per oproepkracht hoger wordt, waardoor je wellicht met overcapaciteit komt te zitten na de piek door de coronacrisis. Afscheid nemen van deze mensen wordt ook duurder door de hogere transitievergoeding.

Voor deze groep ondernemers, te weten de ondernemers die tijdens de crisis alle zeilen bijzetten om het land draaiende te houden en de gevolgen van de crisis te beperken, doemen de gevolgen van de WAB in een later stadium op.

De NOW kijkt (nog?) niet zover vooruit. Centrale vraag voor deze ondernemers is of de overheid bij de afgekondigde maatregelen deze groep niet uit het oog verliest en voor hen dezelfde faciliteiten ter beschikking stelt, ook al is de acute crisis tegen die tijd – naar ik hoop – voorbij.

Scenario 2b: Juist veel meer uren, WW-premiedifferentiatie nacalculatie

Het is juist druk geworden door de Coronacrisis. De zorg bij bedrijven over de nacalculatie van de WW-premie bij veel overwerk wordt door de regering (gedeeltelijk) opgelost.

De correctie op de WW premie bij meer dan 30% overwerk van laag naar hoog tarief wordt door de regering bekeken voor sectoren waarin door de coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg).

Of deze bepaling voor alles sectoren geldt, zal nog blijken. Voor een zorginstelling is een aanpassing van de regel te begrijpen, maar ook voor het tuincentrum die het extra druk heeft? Dat is nog onduidelijk.

Na de crisis zal je als ondernemer moeten kiezen voor hoeveel uur jij je mensen wilt hebben, maar met een aantrekkende economie kan het zomaar zijn dat deze schatting te laag is en dan ligt een nacalculatie van de WW op de loer. Of de NOW, of latere maatregelen, hiermee rekening houden is maar de vraag.

Scenario 3: Afscheid nemen: Transitievergoeding, wat telt als loon.

Uitgaande van de Kamerbrief draagt de overheid niet bij aan de uit te keren transitievergoeding, evenmin als onder de oude regeling werktijdverkorting de transitievergoeding werd gesteund.

Het loon waarmee je moet rekenen voor de transitievergoeding, is het daadwerkelijke loon dat je uitkeert. Het ‘normaal’ uitbetalen van je oproepkrachten wordt weliswaar gesteund, maar de transitievergoeding niet.

WABTool

Hoe de regering de NOW ook precies gaat invullen, de flexibel ingerichte WABTool zal er in korte tijd klaar voor zijn. De complexiteit van WAB en NOW vangen in een simpel te hanteren tool voor organisaties met of zonder HR systeem, dat is waar wij voor staan, zodat ondernemers zich kunnen focussen op ondernemen voor de korte zowel als de lange termijn. De WABTool stelt je in staat om de juiste lange termijn keuzes te maken qua HR beleid, planning en finance.

Daarnaast, hoe de regering de NOW invult, moet nog blijken, maar ook deze extra laag regels snel en ad zullen wij adequaat verwerken. Wellicht dat de verloonde uren tijdens de coronacrisis niet tellen voor het arbeidsaanbod. De WABTool is flexibel en deze nieuwe regels (wat die ook zijn) komen er in.

Ondernemen is vooruitzien en de WABTool van Concordia Legal geeft jouw de mogelijkheid om nu slimme keuzes te maken voor, tijdens en na de Coronacrisis.

Veel sterkte in deze lastige tijden. Ik kom met aanvullingen over de WAB problematiek en planning en de HR/Planning cyclus.

[1] Kamerbrief 17 maart 2020, Noodpakket banen en economie